જનમન પાર્ટીના ઉમેદવારે ઓફિસનું કર્યું ઉદ્ઘાટન

જનમન પાર્ટીના ઉમેદવારે ઓફિસનું કર્યું ઉદ્ઘાટન