અમદાવાદ:KTV ન્યુઝ ગુજરાતીમા જુઓ તમારો અવાજ || જનમન પાર્ટીના પ્રમુખ અને એમની ટીમ સાથે ખાસ વાતચીત ||

અમદાવાદ:KTV ન્યુઝ ગુજરાતીમા જુઓ તમારો અવાજ || જનમન પાર્ટીના પ્રમુખ અને એમની ટીમ સાથે ખાસ વાતચીત ||