73મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો

ભારત દેશ માટે આજે મહત્વનો દિવસ છે. આજે ભારત પોતાનો 73 મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યું છે